7th Kyū 級 (Orange Belt)

REQUIREMENTS TO ACHIEVE THE GRADE

 

[A] - KIHON, TSUKI & KERI (Basic Techniques)

[1] Junzuki no Tsukkomi
[2] Gyakuzuki no Tsukkomi
[3] Mawashigeri

 

[B] - RENRAKU WAZA (Combination Techniques)

[1] Maegeri-Mawashigeri-Gyakuzuki
[2] Surikomi-Maegeri-Mawashigeri-Gyakuzuk

 

[C] - UKE (blocks) Outer Block - Inner Block - Reverse Punch

[1] Chudan-Soto-Uke-Gyakuzuki (Outer Block Opposite Punch)
[2] Chudan Uchi-Uke Gyakuzuki (Inner Block-Opposite Punch)

 

[D] - GUMITE

[1] Chudan Soto Uke - Maegeri Gyakuzuki.
[2] Chudan Uchi Uke - Empi.
[3] Chudan Maegeri Uke - lpponme - Gyakuzuki.
[4] Chudan Maegeri Uke - Nihonme - Gyakuzuki.

 

[E] - COUNT FROM 1 TO 10 IN JAPANESE:

[1] Ichi
[2] Ni
[3] San
[4] Shi
[5] Go
[6] Roku
[7] Shichi
[8] Hachi
[9] Ku
[10] Ju